چمدان: مرمت عمارت کلاه فرنگی آگاهی شاپور متعلق به دوره قاجار- اوایل پهلوی در حالی پس از بازدید اعضای شورای شهر و شهردار مورد انتقاد قرار گرفت که مدیر پروژه مرمت و ناظر آن تصاویری را در اختیار چمدان قرار دادند که حاوی ستون‌های الحاقی به این بنا، تخریب سقف و ایوانها و پنجره ها پیش از مرمت است.

چندی قبل اعضای شورای شهر و شهردار بدون حضور مسوول پروژه و ناظر از آن بازدید کردند و انتقاداتی را به مرمت وارد کردند.

عمارت کلاه فرنگی پیش از مرمت

 

عمارت کلاه فرنگی آگاهی شاپور پس از مرمت

 

 

 

 

  واکنش تند مدیر پروژه مرمت عمارت کلاه فرنگی آگاهی شاپور به اظهارات اعضای شورای شهر | مگر آقایان متخصص مرمت هستند؟