چمدان: مریم دارا، استادیار پژوهشکده زبان شناسی، متون و کتیبه ها در کارگاهی ۶ ساعته در خانه اندیشمندان علوم انسانی حوزه های گوناگون مرتبط با تمدن اورارتو را معرفی کرد.

او در ابتدا به موقعیت جغرافیای سیاسی ، تاریخ و ویژگی های اورارتوها پرداخت و  سپس معماری و هنر اورارتوها را در قیاس با اقوام پیش، همزان و پس از اورارتو بررسی کرد.

دارا در ادامه درباره مذهب و زبان اورارتوها توضیحاتی داد و در پایان نیز به معرفی نگارش اورارتوها و کتیبه های آن ها در ایران پرداخت.