چمدان : به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه نیچر کامیونیکیشن، تجزیه و تحلیل ژنتیکی استخوان های بدست آمده از یک نهرعظیم در نزدیکی پکیین در شمال فلسطین اشغالی، پاسخی برای راز یک فرهنگ باستانی که برای ۶۰۰ سال وجود داشت است.

این تمدن حدود ششصد سال در قلمرو فلسطین اشغالی کنونی وجود داشت و پس از آن به طور مرموزی ناپدید شد.

محققان با استفاده از تجزیه و تحلیل ژنوم استخوان های باستانی، متوجه شدند که افراد این جامعه از اقوامی که در شمال زندگی می کنند بودند و شبیه به کسانی هستند که در ایران و ترکیه زندگی می کنند. ژن های موجود در این مردم باستانی شبیه مردم لبنان نبود.

براساس تحقیقات، مهاجران از ایران و ترکیه در حدود ۶،۵۰۰ سال پیش در این قلمرو حضور داشتند. آنها چشم های آبی و پوست روشن داشتند و با خود ابزارهای جدید و اشیاء هنری چشمگیر به ارمغان آوردند.