چمدان: آبان ماه زمان گل‌های بنفش رنگ زعفران است، زمانی که تا چشم کار می‌کند زمین‌های زعفران ارغوانی می‌شود و عطر زعفران در هوای پاییز می‌پیچد. چیدن گل‎های زعفران پیش از آنکه نور خورشید صبحگاهی بر مزرعه بتابد آغاز می‌شود و معمولا تا ساعت ۹ صبح ادامه پیدا می‌کند. عملیات گل چینی حدود ۲۵ – ۱۵ روز ادامه پیدا می‌کند و تمام این زیبایی‌ها فرصتی است تا گردشگری کشاورزی در خراسان جنوبی به شکل مسولانه و با رعایت اصول گردشگری پایدار رونق پیدا کند.

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی

 

برداشت زعفران | عکس: مهرداد توحیدی