شمال فقط دریا نیست! | شمال می‌روید به خانه نیما و زادگاه رضاخان هم بروید

 

  شمال فقط دریا نیست | توقف در استراحتگاه پهلوی و خانه ننه مکرمه؛ عاشق دلسوخته‌ای که نقاش سال دنیا شد