چمدان: انواع هواپیماهای ناوگان هوایی ماهان و چینش صندلی‌های آن را می‌توانید در تصاویر زیر ببینید:

بوئینگ ۷۴۷-۳۰۰ || تعداد صندلی‌ها: تجاری: ۲۶ | عادی: ۴۳۴ | مجموع: ۴۶۰

 

 

 

Airbus A340-600  || تعداد صندلی‌ها: تجاری: ۴۵ | عادی: ۲۶۳ | مجموع: ۳۰۸

 

 

 

Airbus A340-300 || تعداد صندلی‌ها: تجاری: ۳۰ | عادی: ۲۶۹ | مجموع: ۲۹۹ ||| تعداد صندلی‌ها: تجاری: ۳۰ | عادی: ۲۶۱ | مجموع: ۲۹۱

 

 

 

Airbus A300-600 تعداد صندلی‌ها: تجاری: ۲۴ | عادی: ۲۵۶ | مجموع: ۲۸۰

 

 

 

Airbus A310 || تعداد صندلی‌ها: تجاری: ۱۲ | عادی: ۱۹۰ | مجموع: ۲۰۲ ||| تعداد صندلی‌ها: تجاری: ۲۴ | عادی: ۱۶۴ | مجموع: ۱۸۸

 

 

BAe 146-300 || تعداد صندلی‌ها: مجموع: ۱۰۰