چمدان :  در این کتاب که اطلس جهان اسلام شمرده مى‌شود، خلیج فارس به همراه بخشى از دریاى عمان با نام بحر فارس ترسیم شده است.

دو نسخه از این کتاب در فهرست حافظه تاریخى جهان در یونسکو به ثبت رسیده  که یکى از این نسخ ترجمه فارسى آن است و در موزه ملى ایران قرار گرفته است و دیگرى نسخه‌اى عربى است که در آلمان نگهدارى مى‌شود.

نقشه بحر فارس در کتاب مسالک الممالک