چمدان: کانون راهنمایان گردشگری تهران در اطلاعیه‌ای حداقل دستمزد راهنمایان گردشگری در سال ۹۸ را اعلام کرد. نرخ‌نامه به دو بخش راهنمایان دارای بیمه و فاقد بیمه کاری تقسیم شده است.

در بخش حداقل دستمزد راهنمایان گردشگری که بیمه آنها توسط کارفرما پرداخت می‌شود، نرخ فعالیت‌ها مختلف به شرح زیر است:

  تمام روز نیم روز
راهنما فرهنگی ۳۰۵ هزار تومان ۱۳۰ هزار تومان
راهنما حمل و نقل مهرآباد و داخل شهر ۵۵ هزار تومان
راهنما حمل و نقل فرودگاه امام ۱۰۷ هزار تومان
راهنما طبیعت گردی ۴۵۰ هزار تومان
راهنما- راننده فرهنگی بیشتر از ۵ روز با ارزش خودرو بالای ۲۰۰ میلیون تومان ۷۵۵ هزار تومان
راهنما- راننده فرهنگی کمتر از ۵ روز با ارزش خودرو بالای ۲۰۰ میلیون تومان ۸۱۰ هزار تومان
گشت تهران‌گردی با ارزش خودرو بالای ۲۰۰ میلیون تومان ۷۲۰ هزار تومان ۴۳۲ هزار تومان

نکته: ارزش خودروی کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان دستمزد کمتری خواهد داشت.

حداقل دستمزد برای راهنمایانی که حق بیمه آنها توسط کارفرما پرداخت نمی‌شود، به شرح زیر است:

  تمام روز نیم روز
راهنما فرهنگی ۳۶۰ هزار تومان ۲۱۶ هزار تومان
راهنما حمل و نقل مهرآباد و داخل شهر ۶۰ هزار تومان
راهنما حمل و نقل فرودگاه امام ۹۰  هزار تومان
راهنما طبیعت گردی ۴۵۵  هزار تومان
راهنما- راننده فرهنگی بیشتر از ۵ روز با ارزش خودرو بالای ۲۰۰ میلیون تومان ۸۳۵  هزار تومان
راهنما- راننده فرهنگی کمتر از ۵ روز با ارزش خودرو بالای ۲۰۰ میلیون تومان ۹۰۰  هزار تومان
گشت تهران‌گردی با ارزش خودرو بالای ۲۰۰ میلیون تومان ۷۹۵  هزار تومان ۴۷۷  هزار تومان