چمدان: بنای موزه قصر آینه و روشنایی شهر یزد هفته گذشته با حکم دادگاه توسط بنیاد مستضعفان فک قفل شد و این بنیاد در حالی که این موزه تخلیه نشده بود، کارمندان و یگان حفاظت میراث فرهنگی را بیرون کرد.

پس از این اتفاق مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد به چمدان گفت که بنیاد مستضعفان با وجود مذاکرات متعدد، سه پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی را نپذیرفته و بنای در حال مرمت را همراه با اشیای داخل موزه تملک کرده است.

پس از واکنش‌های مدیران سازمان میراث فرهنگی خبر رسیده است که استاندار یزد با ورود به این موضوع خواستار بازگشایی این موزه شده است. هر چند هنوز جزییات این اتفاق و نحوه تعامل میراث فرهنگی با بنیاد مستضعفان مشخص نشده است.

به گزارش چمدان، بنای تاریخی موزه قصر آینه و روشنایی از جمله بناهای مصادره‌ای تحت مالکیت بنیاد مستضعفان است اما این بنا از دهه ۷۰ به دستور امام جمعه یزد به موزه تبدیل و تحت مدیریت اداره کل میراث فرهنگی یزد بود.

  بنیاد مستضعفان یگان حافظت میراث فرهنگی را از موزه آینه یزد بیرون کرد | وضعیت مبهم آثار تاریخی موزه آینه و روشنایی
  بنیاد مستضعفان موزه قصر آینه را با اشیای تاریخی فک قفل کرد | نگران آثار تاریخی و بنای تاریخی موزه هستیم