چمدان:  غنایی‌ها و ازبک‌ها در صدر متقاضیان گرین کارت آمریکا قرار دارند. مردم ایران نیز به لحاظ فراوانی متقاضیان گرین کارت امریکا در رتبه سوم جهانی قرار دارند.