چمدان: عبدالله مستوفی در کتاب «شرح زندگانی من» در مورد آغاز باب شدن سفر در نوروز می‌نویسد: «مسافرت، در گردش عید که در دوره مشروطه وسیله فرار از تکلفات عید شده بود، در اینوقت [دوره ناصرالدین شاه] هیچ مرسوم نبود و مردم سعی می‌کردند که اگر سفری هم در پیش دارند طوری ترتیب آن را بدهند که بعد از ورگذار {برگزار} شدن ایام عید یا قبل آن صورت گیرد.

عذرخواهی از پذیرائی عید به بهانه خستگی از کارها که بعد مشروطه معمول شده‌ است، هیچ رسم نبود. گذاشتن کارت و فرستادن نامه و کارت تبریک را مردم بلد نبودند. همگی شخصا از هم دیدن می‌کردند و این کار را یکی از وظائف اجتماعی خود می‌دانستند و ترک آن را به هیچ بهانه و عنوانی جایز نمی‌شمردند.

سیزده روز عید کلیه کارها و ادارات دولتی تعطیل بود.»

عبدالله مستوفی از رجال سیاسی دوره قاجار و پهلوی با نوشتن کتاب ۳ جلدی خود، «شرح زندگانی من» با ثبت جزئیات زیادی از دوره قاجار اثری ارزشمند از نظر تاریخی بر جای گذاشته است.