چمدان:  منیرخلقی مدیراموربین الملل و حقوقی پژوهشگاه  گفت: این اقدامات درچهارچوب تفاهم نامه سه جانبه میان پژوهشکده حفاظت ومرمت آثارفرهنگی – تاریخی پژوهشگاه ، موسسه مرمتگران بدون مرزکشورایتالیا وپایگاه میراث جهانی تخت جمشید انجام می‌گیرد.

او افزود: مرمتگران ایتالیایی به منظور اجرای طرح مطالعاتی اقدامات حفاظتی المان‌های معماری سنگی وبرگزاری دوره آموزشی آثارسنگی از شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه درپایگاه میراث جهانی تخت جمشیدحضورخواهندیافت.