چمدان: سعید رسولی گفت: مأمورین فنی راه آهن علی رغم سختی شرایط، با تلاش گسترده و تغییر مسیر و ایجاد واریانت جدید محور شمال را بازگشایی کردند.

وی افزود: در حال حاضر با بازگشایی این محور و ایمن سازی مسیر، کلیه قطارهای محور شمال طبق برنامه حرکت عادی خود را از سر گرفته اند.