چمدان: مقبره «توتو» و همسرش مربوط به عصر بطلمیوس در استان Sohag زمانی پیدا شد که یک گروه غیرقانونی حفاری نزدیک سایت باستانی بازداشت شدند.