ایران و آنچه بر سهمش از دریای خزر گذشت | از جنگ‌های ایران و روس تا عهدنامه گلستان و ترکمانچای
  فیلم | بازتاب اظهارات جنجالی صفراف درباره سهم ایران از دریای خزر ؛ او حرفش را پس گرفت | واکنش ایران چه بود؟