خودکشی ملی؛ قدیمی‌ترین موزه برزیل طعمه حریق شد│ احتمال نابودی اسکلت ۱۲هزارساله انسان │ واکنش رئیس جمهور برزیل