تصاویر و فیلم‌های حیات دوباره اصفهان تاریخی | انتظار دیدنی مردم اصفهان در سی‌و سه پل | آب زاینده رود وارد شهر شد