راه اندازی قطار تبریز به نزدیکترین شهر ترکیه | زمان حرکت و قیمت بلیت