موقعیت فرودگاه جدید استانبول نسبت به این شهر ترکیه و همچنین دو فرودگاه آتاتورک و صبیحه گوکچن را ببینید:
موقعیت فرودگاه جدید استانبول به شهر استانبول و فرودگاه آتاتورک و صبیحا