چمدان :  از فناوری‌های جدید واقعیت افزوده می‌توان برای بازدید از خرابه‌های بازمانده از شهری باستانی در اعماق آب نیز استفاده کرد. در واقع گردشگر با استفاده از این فناوری که نوعی واقعیت مجازی است، می‌تواند ببینند شهر باستانی مدفون در آب، قبل از ویرانی به چه شکل بوده است.