زاویه‌ای متفاوت از لحظه فرود هواپیما
عکس: محمدرضا فرهادی‌عارف