چمدان : امواجی که در یک روز زمستانی به فانوس دریایی برخورد می‌کنند. ادوآردو تیه‌خیه‌را دِ-سوزا این عکس را برای بخش NATIONAL GEOGRAPHIC YOUR SHOT فرستاده است.