چمدان: ارگ کریمخانی در شیراز مجموعه‌ای متعلق به دوره زند محل زندگی کریم خان زند در زمان پادشاهی او بر ایران است.

این ارگ بخش‌های مسکونی، نظامی، حمام و … را شامل می‌شود.

این مجموعه از تزئینات معماری چشمگیری همانند گچ‌بری، نقاشی دیواری، مقرنس، ارسی و … برخوردار است.

ارگ کریمخان در میدان شهرداری شیراز قرار دارد.

ارگ کریمخان | عکس: آیسان زرفام
ارگ کریمخان | عکس: آیسان زرفام