چمدان: جاری شدن سیلاب در مناطقی مانند «بهشت رضوان»، «اشکسته» و آبشار «کفترلو» سبب شد تا مناطقی از فشم که پیش از این مسیل بوده و سپس تبدیل به خیابان شده است، سیلاب جاری شود.

پلیس در چند روز گذشته به حضور گردشگران در مناطقی مانند لواسان و فشم هشدار داده است و بهتر است مسافران و گردشگران از حضور در این مناطق تا پایان امروز پرهیز کنند.