چمدان :  محمدمهدی افضلی گفت: کارشناسان میراث فرهنگی استان کرمان هم اکنون به منظور بررسی دلیل ریزش ستون و بخشی از سقف رواق پیرامون میدان توحید کرمان در محل حضور دارند.
۲ خودرو پارک شده در زیر طاق میدان ارگ نیز در حادثه ریزش قسمتی از این بنا خسارت دیدند.
میدان ارگ کرمان مربوط به دوره پهلوی است.این اثر ۲۸ فروردین ۱۳۸۰ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.