چمدان: محمد جواد ظریف در جشن جهانى نوروز گفت: شما نوروز را جهانى کردید، باید پیمان ببندیم که جهان و سرزمینمان را نوروزى کنیم.

وى ادامه داد: نوروز رویدادى طبیعى نیست بلکه یک تحول انسانى است و همان چیزى است که یونسکو در صدر کار خود قرار داده است ؛ تغییر نگرش و دیدگاه انسان.

ظریف در جشن نوروز
وزیر امور خارجه ایران افزود: ما امروز در جهان با مشکل فهم و شناخت روبرو هستیم. باید با باد نوروزى از کینه‌ها، رنج‌ها، سلطه‌گرى‌ها و سلطه پذیرى‌ها عبور کنیم. این فرهنگ نوروز است و وظیفه ما کشورهاى نماینده نوروز این است که تفکر مبتنى بر سلطه و استفاده از سلاح‌هاى مخرب را به تفکر، گفتگو و همراهى و همدلى و همزیستى در خانه، جامعه، کشور، منطقه و جهان تبدیل کنیم.

وى اظهار کرد: ما کشورهاى نماینده نوروز نباید خود درگیر جنگ و دعوا باشیم، نباید میان هندوستان و پاکستان درگیرى باشد.

ظریف افزود: امنیت به قیمت نا امنى دیگران و توسعه به قیمت عقب ماندگى دیگران نه تنها نامطلوب است بلکه ناممکن است. در جهان کنونى به هم پیوسته یا همه به ساحل نجات مى‌رسیم یا همه غرق مى‌شویم؛ غرق در بحران‌هاى محیط زیستى، فقر و…

او گفت: باید با رفتار و اندیشه نوروزیمان به دنیا نشان دهیم که دوران هژمونى و سلطه‌گرى سر آمده است. شما ٧ تریلیون دلار هزینه کردید اما از روز اول هم شرایط بدترى دارید اگر بیشتر هم هزینه کنید شرایط براى شما بدتر مى‌شود.

وزیر امور خارجه توضیح داد: تا نفهمید که بشریت آینده مشترک دارد نمى‌توانید روى صلح و آرامش را ببینید.

محمد جواد ظریف در جشن نوروز
محمد جواد ظریف در جشن نوروز

او با اشاره به شعر «همدلى از همزبانى خوشتر است» گفت: نوروز زمان کنار گذاشتن قهرها و دلجویی‌هاست چرا که ما نیاز به انسجام و هم افزایی داریم.