چمدان: به منظور انجام دوره دوم پروژه مبارزه با آفات موزه‌ای، موزه های کتابخانه اختصاصی، خودروهای اختصاصی و کوشک احمدشاهی روز یکشنبه ۱۷ شهریور ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ امکان پذیرش گردشگران را ندارند.

گفتنی است در راستای طرح حفاظت پیشگیرانه و مدیریت حفاظتی در مجموعه نیاوران، دوره دوم پروژه مبارزه با آفات موزه ای ۱۷ شهریور ماه به صورت یکپارچه در موزه ها، مخازن و بخش های اداری انجام می شود و طی آن سه موزه کتابخانه اختصاصی، خودروهای اختصاصی و کوشک احمدشاهی از ساعت ۱۶ تعطیل می شوند.

کاخ اختصاصی نیاوران و موزه جهان نما در تاریخ ذکر شده تا ساعت ۱۹ پذیرای علاقه مندان خواهند بود و فروش بلیط تا ساعت ۱۸ انجام می شود.