چمدان :  عبدالوهاب قاضی مدیر هتل هرمز بندرعباس که در برنامه زنده طبیب در شبکه ۳ شرکت کرده بود تعاریف عجیبی از گردشگری ارائه کرد. او که معتقد است گردشگری فقط سفر خارجی و  خروج ارز نیست، تغییر دکوراسیون خانه یا تغییر مسیر رفتن به محل کار را نوعی گردشگری معرفی کرد.