هدیه نفیس ایران به شینزو آبه - هدیه ایران به نخست وزیر ژاپن - فرش نفیسی که به نخست وزیر ژاپن دادند - هدیه ایران به شینزو آبه

روحانی - شینزو آبه - روحانی - نخست وزیر ژاپن - خنده روحانی - نتیجه دیدار روحانی و ژاپن