مونسان نخستین وزیر میراث فرهنگی شد | مجلس چطور به مونسان اعتماد کرد؟ | صدای مخالف و موافق را بشنوید

عکس‌ها از خبرگزاری‌ها