ارتفاع برف در پونل به خلخال

ارتفاع برف در پونل به خلخال

ارتفاع برف در پونل به خلخال

ارتفاع برف در پونل به خلخال

ارتفاع برف در پونل به خلخال
ارتفاع برف در پونل به خلخال

ارتفاع برف در پونل به خلخال

ارتفاع برف در پونل به خلخال

ارتفاع برف در پونل به خلخال

ارتفاع برف در پونل به خلخال

عکس: ابوذر حمیدی جیرنده – ایرنا