جاده اسالم به خلخال

جاده اسالم به خلخال

جاده اسالم به خلخال

جاده اسالم به خلخال

جاده اسالم به خلخال

جاده اسالم به خلخال

جاده اسالم به خلخال

جاده اسالم به خلخال

عکس: ابوذر حمیدی جیرنده – ایرنا