چمدان: عروسی ترکمن‌ها پر از رمز و راز است. آنچه امروز در میان مردم ترکمن استان گلستان جریان دارد نسل به نسل و سینه به سینه نقل شده است.

مراسم عروسی ترکمن‌ها همراه با آئین‌هایی است که از گذشته‌های دور به یادگار مانده و همچنان در میان این قوم باقی مانده است.

  روایت تصویری از عروسی سنتی ترکمن‌ها | از «نخ‌ریسی» و تهیه «روغن و آرد» تا پوشاندن عروس با «چشو» | وقتی عروس باید هدیه بدهد …

عروسی ترکمن‌ - عروسی سیل زدگان

عروسی ترکمن‌ - عروسی سیل زدگان

عروسی ترکمن‌ - عروسی سیل زدگان

عروسی ترکمن‌ - عروسی سیل زدگان

عروسی ترکمن‌ - عروسی سیل زدگان

عروسی ترکمن‌ - عروسی سیل زدگان

عروسی ترکمن‌ - عروسی سیل زدگان