چمدان: علی  اصغر باریکانی، مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشور با ارسال بخشنامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی از آنها خواست که قبل از اقدام به فروش بلیت یا انعقاد قرار دارد برای برقراری و انجام پروازهای فوق‌العاده نوروز ۹۸ از صدور مجوزهای صادره اطمینان حاصل کنند  در غیر این صورت با این شرکت‌ها اقدام قانونی خواهد شد و با صدور مجوز برای پرواز درخواستی موافقت نخواهد کرد.

او عنوان کرده‌است که برخی از شرکت‌های هواپیمایی علی رغم تذکر سازمان هواپیمایی کشور قبل از اطمینان به صدور مجوز پرواز اقدام به عقد قرار داد با شرکت‌ها  و دفاتر خدمات مسافرت هوایی کرده‌اند.