چمدان: پیش‌از این با کاربردهای واژگان سوالی where، what و how آشنا شدید. در این قسمت به نقش when به‌معنی «چه‌وقت؟» می‌پردازیم.

 

سوال:

شما کی می‌روید؟|

?When are you leaving

شما کی حرکت می‌کنید؟|

?When are you moving

شما چه‌وقت به پاریس می‌رسید؟|

?When did you arrive in Paris

ما کی می‌رسیم؟|

?When do we arrive

چه زمانی اتوبوس می رود؟|

?When does the bus leave

 

هواپیما چه زمانی می‌رسد؟|

?When does the plane arrive

 

اتوبوس بعدی به رم چه وقت است؟|

?When is the next bus to Rome

 

همان‌طور که دیدید تمام این سوال‌ها بر زمان انجام کاری یا وقوع حالتی دلالت دارند. بنابراین، جواب‌هایشان بر زمان تاکید می‌کنند.

جواب‌ها:

ساعت ۳ بعد از ظهر می‌رسد (خواهد رسید).|

.It arrives (will arrive) at 3 PM

ساعت ۱۲ به پاریس خواهیم رسید.|

.We will arrive in Paris at 12:00

.We will reach Paris City at 12:00