چمدان : در قسمت قبل کاربردهای How به‌معنی «چطور؟» یا «چگونه» را مرور کردیم. در این بخش با کاربردهای عبارت‌های ترکیبی با این واژه سوالی آشنا می‌شوید.

***

?How far این عبارتن به‌معنی «چقدر دور؟» یا «چقدر فاصله؟» معنی می‌دهد و بنابراین، همانند زبان فارسی که بعد از چنین عبارتی فعل «است» می‌آید در زبان انگلیسی هم بعد از How far بلافاصله فعل is (صرف سوم‌شخص مفرد فعل to be در زمان حال) می‌آید.

سوال:

تا پاریس چقدر فاصله است؟|

?How far is it to Paris

جواب:

حدود ۵۰ کیلومتر فاصله است.|

.It is 50 kilometers to Paris

سوال:

روستا چقدر دور است؟

?How far is it to the village

جواب:

روستا از اینجا ۲۰ کیلومتر، ۳۰ دقیقه با ماشین راه است.|

.The village is 20km from here, 30 minutes by car

 

سوال:

تا آنجا چه میزان فاصله است؟|

?How far is it

جواب:

خیلی دور نیست.|

.It’s not too far

***

?How long ترکیب دیگری به‌معنی «چقدر؟» و «چه‌مدت» است.

سوال:

سفرمان با ماشین چقدر زمان می برد؟|

?How long does our trip take by car

رسیدن به گرجستان چقدر زمان می برد؟|

?How long does it take to get to Georgia

جواب:

یک‌ساعت برای رفتن به آنجا زمان می‌برد.|

.It takes one hour to get there

برای این جواب و جواب‌های مشابه می‌توان از فرمول کلی فعل+to+زمان+It takes استفاده کرد.

***

?How many ترکیب سوالی دیگری با واژه how است که به‌صورت «چندتا؟» و «چه تعداد؟» معنی می‌شود.

سوال:

شما به چند زبان صحبت می‌کنید؟|

?How many languages do you speak

جواب:

به سه زبان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی صحبت می‌کنم.|

.I speak three languages English, French and German

 

سوال:

چند کیلومتر تا لندن راه است؟|

?How many kilometers is it to London

 

جواب:

حدود ۶۰ کیلومتر است|

.It is about 60km

 

سوال:

چندتا فرزند دارید؟|

?How many children do you have

جواب:

سه فرزند دارم؛ دو دختر و یک پسر.|

.I have three children: two daughters and one son

***

?How much  ترکیب سوالی دیگری به‌معنی «چقدر؟» است و بر مبلغ و میزان هزینه دلالت دارد. بنابراین، شما با استفاده از این ترکیب، به‌تنهایی و بدون نیاز به جمله کامل هم می‌توانید درباره مبلغ چیزی که خریده‌اید سوال کنید.

 

سوال:

همه‌اش با هم چقدر می‌شود؟|

?How much altogether

قیمتش چقدر است؟|

?How much is this

جواب:

فقط ۵ دلار است.|

.It’s just 5 dollars

قیمت این گوشواره‌ها چقدر است؟|

?How much are these earrings

جواب:

۲۰ دلار است.|

.They are 20 bucks

Bucks اصطلاحی غیررسمی برای دلار آمریکا و بعضی دیگر از واحدهای پول است.  

  انگلیسی در سفر با «چمدان» | کاربردهای واژه Where برای پرسیدن نشانی│ جواب‌هایی در پاسخ به «کجا؟»
  انگلیسی در سفر با «چمدان» | کاربردهای What به معنی «چه؟»│واژه‌ کاربردی برای تداوم مکالمه
  انگلیسی در سفر با «چمدان» | کاربردهای how به‌معنی «چطور»، «چگونه» و «چند» در مسافرت‌های خارجی