چمدان: درطول سفر جملاتی که جنبه درخواست دارند کاربرد بسیار زیادی پیدا می‌کنند. این جملات یا به‌حالت امری یا سوالی مطرح می‌شوند. اما نکته مشترک در بیان تمام آنها رعایت ادب و احترام است تا به شنونده نشان دهد هیچ اجبار و تحکمی در این درخواست وجود ندارد. برای حفظ این احترام، واژه please به‌معنی «لطفا» همانند کلمه‌ای جادویی وارد عمل می‌شود. در این قسمت کاربرد این واژه را در جملات امری مثبت و در قسمت بعد آن را در جملات سوالی بررسی می‌کنیم.

 

جملات امری احترامی:

 

لطفا انگلیسی صحبت کنید.│

.Please speak English

لطفا شمرده‌تر صحبت کنید.│

.Please speak more slowly

لطفا من را به فرودگاه برسانید.│

.Please take me to the airport

لطفا من را به این نشانی برسانید.│

.Please take me to this address

لطفا منتظر من بمانید.│

.Please wait for me

لطفا آن را بنویسید.│

.Please write it down

لطفا قبل‌از ترک هتل حسابتان را تسویه کنید.│

.Please settle your bill before leaving the hotel

 

لطفا گارسون/ پیشخدمت را بفرستید.│

.Please send the chambermaid/ waiter

 

لطفا برای من اتاق را برای یک‌شب رزرو کنید.│

.Book the room for one night, please

لطفا با سفارت ایران تماس بگیرید.│

.Please call the Iranian Embassy

لطفا با پلیس تماس بگیرید.│

.Please call the police

ساختار این جملات امری احترامی همانند جملات امری مثبت است. با این تفاوت که ابتدا تا انتهای آن واژهplease اضافه می‌شود.

ساختار جملات امری مثبت برای دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع یکسان و براساس فرمول زیر است:

اسمی که بر انجام آن تاکید می‌شود+ ضمیر مفعولی (درصورت نیاز)+ فعل ساده زمان حال (درصورتی‌که فعل مورد نظر با حرف اضافه‌ همراه می‌شوند آن حرف اضافه بین ضمیر مفهولی و اسم می‌آید.)

ضمایر مفعولی:

me │ you│ him, her, it │us │ you │ them