بایگانی‌ها محوطه و بناهای تاریخی - صفحه 60 از 146 - چمدان

محوطه و بناهای تاریخی

مجسمه آریوبرزن یاسوج - آتش زدن مجسمه آریوبرزن - تندیس آریوبرزن - آریوبرزن
خانه حیرانی یزد