بایگانی‌ها محوطه و بناهای تاریخی - صفحه 50 از 146 - چمدان

محوطه و بناهای تاریخی

تصویر خسروپرویز در دیوار غار معبد هندی
مقبره توت‌عنخ‌آمون
پل تاریخی شیخ در سنندج