بایگانی‌ها محوطه و بناهای تاریخی - صفحه 5 از 146 - چمدان

محوطه و بناهای تاریخی

تخریب بناهای تاریخی بستک - خانه کاظم - قلعه خان - دو گنبدان کوخرد
حسن روحانی
آب انبار مولاوردیخان قزوین
تخریب هدفمند تپه پوئینک - تخریب تپه باستانی قرچک - تخریب تپه باستانی