چمدان: آرش نورآقایی راهنمای گردشگری در دور جدید هیات مدیره فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شد. کنواسیون جهانی راهنمایان گردشگری که هر دو سال یکبار به میزبانی کشور یکی از اعضا برگزار می‌شود امسال در گرجستان برگزار شد.

آرش نورآقایی از ایران در جریان انتخابات هیات مدیره فدارسیون توانست به جمع اعضای هیات مدیره راه پیدا کند.

آرش نورآقایی راهنمای گردشگری در دور جدید هیات مدیره فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شد

پیش از این در جریان کنوانسیون گردشگری دو سال قبل به میزبانی ایران، محسن حاجی سعید راهنمای دیگر ایران نیز توانسته بود به عنوان عضو هیات مدیره فدراسیون انتخاب شود و اکنون پس از اتمام دوره، یک ایرانی دیگر همچنان عضو این هیات مدیره خواهد بود.