چمدان: پناهگاه پرندگان مهاجر، در امتداد ساحل دریای زرد بوهی در خلیج چین (فاز ۱) در اجلاس ۴۳ کمیته میراث جهانی به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد.

این اجلاس در با کو در حال برگزاری است.