چمدان: مصطفی فاطمی با اشاره عملیات عمرانی یک فروشگاه در حریم مسجد جامع تاریخی شهر یزد به چمدان گفت: این مغازه سال‌هاست وجود دارد و حتی یک سانتیمتر هم تغییر نکرده و تعرضی به حریم مسجد جامع یزد صورت نگرفته است.

او درباره تغییرات این مغازه گفت: در حال حاضر مغازه در حال بازسازی است و نمای آن نیز با کاهگل و متناسب با ضوابط بافت تاریخی خواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی یزد درباه وضعیت این ملک گفت: تمایل ما این است که این مغازه را خریداری و تخریب کنیم تا حریم منظری مسجد جامع یزد آزاد شود. درباره این موضوع با شهرداری یزد نیز مشورت‌هایی کردیم اما در حال حاضر امکان تملک این بنا وجود ندارد.