چمدان : این نقشه، تهران را در حصار ١٢ دروازه اصلی تهران که به حصار قاجاری معروف بود،نشان می‌دهد.

قسمت تیره نقشه نیز، تهران عصر صفوی است که با ۶ دروازه شمیران، دولت قدیم، قزوین قدیم، محمدیه، شاه عبدالعظیم قدیم و دولاب قدیم محصور شده بود.