چمدان :  در اين كتاب كه اطلس جهان اسلام شمرده مى‌شود، خليج فارس به همراه بخشى از درياى عمان با نام بحر فارس ترسيم شده است.

دو نسخه از اين كتاب در فهرست حافظه تاريخى جهان در يونسكو به ثبت رسيده  كه يكى از اين نسخ ترجمه فارسى آن است و در موزه ملى ايران قرار گرفته است و ديگرى نسخه‌اى عربى است كه در آلمان نگهدارى مى‌شود.

نقشه بحر فارس در کتاب مسالک الممالک