چمدان : دوازدهین شماره ماهنامه ایرانشناسی مهر پارسه ، با پرونده‌ای در مورد غارهای ایران منتشر شد.

در این شماره ماهنامه می توانید مطالبی را با عنوان «نئاندرتال های زاگرس کجا زندگی می کردند؟»، «لذت آب بازی در هوای گرم»،«یادگار قجرها در حافظه یونسکو » و … بخوانید.