چمدان: ورزشگاه تختی شهر تهران نیز پس از ورزشگاه امجدیه ثبت ملی شد. این ورزشگاه از لحاظ معماری یکی از آثار ارزشمند ورزشی کشور است.
ویدیو زیر را تماشا کنید: