ارز مسافرتی فقط یک بار در سال پرداخت می‌شود

  فیلم | نحوه جدید دریافت ارز مسافرتی از بانک‌ها