چمدان: شهر چیتا پایتخت منطقه ترانسبیکال در شرق روسیه یکی از بزرگترین شهرهای شرق سیبری محسوب میشود. خط راهآهن معروف ترانس-سیبری که دو قاره اروپا و آسیا را به هم متصل میکند از این شهر میگذرد. چیتا به خاطر موقعیت جغرافیاییاش، همیشه محل به هم رسیدن فرهنگها بوده است.

ناحیه ترانسبیکال دارای مرز مشترک با دو کشور چین و مغولستان است. در شهر چیتا شما میتوانید قدیمیترین کلیسای چوبی در شرق دور روسیه را بیابید: کلیسای مشهور دسمبریست.