چمدان: این دختر آلمان سفری را در ایران آغاز کرده و برای این تجربه‌اش، یک خودروی پیکان را انتخاب کرده است؛ چراکه به عقیده او پیکان نماد دوره‌ای از شکوفایی اقتصادی و جزئی از فرهنگ نسل‌هایی از ایرانیان است. ماجراجویی او برای کشف برخی سنت‌های از دست رفته یا در حال فراموشی در ایران است.
تصویربردار: ربکا ایگلینگ، عماد نعمتی | تدوینگر: عماد نعمتی | گزارش: پرستو حسنی – ایسنا